Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/09/kritika-prestuplenie-i-nakazanie-otzyvy-sovremennikov.html .